Általános szerződési feltételek

 

 

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, valamint a külön linken megnyitható adatkezelési tájékoztatót, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezek minden pontjával egyetért, és ezek tartalmát magára kötelező érvényűnek tekinti.

A webáruház célja a Fánki Donuts Kft.  szolgáltatásainak bemutatása, online rendelési és fizetési rendszer biztosítása a vásárlók részére.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő (fogyasztói) szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 számú Kormányrendelet 29. §-a alapján ételkiszállítási esetekben - mivel az a fogyasztó kifejezett kérésére készül -, a fogyasztó  nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. § szerinti elállási jogát, visszaküldés és visszaszállítás kapcsán csak kellék- vagy termékszavatosságot lehet érvényesíteni. 

 

Adatvédelem

A Fánki Donuts Kft. fontosnak tartja az Ön személyes adatainak a védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által a rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat.

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

 

Adattovábítási Nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Fánki Donuts Kft. (székhely: 1046-Budapest, Bucka utca 57.) által a www.fankidonuts.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. 
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Adatait kizárólag a szerződött fizetési szolgáltató (OTP Mobil Kft.) részére, a fizetési folyamat lebonyolítása céljából továbbítjuk, harmadik fél részére nem adjuk át.

 

Jogi Nyilatkozat

Az oldalon található teljes tartalom - szöveg és fénykép, egyéb szellemi tulajdon -  a Fánki Donuts Kft. szellemi tulajdonát képezi.

Az előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

 

Impresszum

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető), aki:

Cégnév: Fánki Donuts Kft.

Székhely: 1046-Budapest, Bucka utca 56.

Telephely: 1133-Budapest, Pannónia utca 91.

Cégjegyzékszám: 0109179795

Adószáma: 24739920-2-43

Telefonszám:: +36-30-4856839

Elektronikus levelezési cím: info##kukac##fankidonuts.com

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse és részére mindaz, hozzáférhető legyen.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősséget nem vállal.

 

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF a Fánki Donuts Kft. (székhely: 1046-Budapest, Bucka utca 57.,  adószáma: 24739920-2-43 ; cégjegyzékszám: 0109179795 ; E-mail: info##kukac##fankidonuts.com; a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.fankidonuts.com weboldalon és ennek az aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

1.2. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webáruház) a Szolgáltató által készített és forgalmazott termékek Ügyfelek részére történő értékesítésére. A Webáruházból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát és a házhozszállítás igénybevétele esetén a kiszállítási költséget is megfizeti.

1.4. A Webáruházban megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Weboldalon található, a konkrét termék leírása tartalmazza. A termékek vételára mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

1.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, és így a szerződést nem módosítja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

1.6. A Szolgáltató több áru egyidejű megrendelését egy csomagként számolja.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Weboldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

3. A MEGRENDELÉS

3.1. Az Ügyfél a regisztrációt követően a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően az Ügyfélnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben az Ügyfél a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelést követően az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Kétféle fizetési lehetőség közül lehetséges a választás; bankkártyás vagy készpénzes fizetés .

3.3. A megrendelést az ügyféltől a szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a 3.6. alatt található adatkezelési tájékoztatót kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 2 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél menetsül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre.

3.6.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók

A Fánki Donuts Kft. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Fánki Donuts Kft. milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Fánki Donuts Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, jogcíme az Ön önkéntes hozzájárulása az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során a Fánki Donuts Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Repetamenu honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Fánki Donuts Kft. az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben személyes adatokat bocsát a Fánki Donuts Kft. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

3. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Fánki Donuts Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

(Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.)

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Fánki Donuts Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában  (1046-Budapest. Bucka utca 57.) vagy e-mailben (info@fankidonuts.com). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Fánki Donuts Kft. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

5. Az adatkezelésért felelős:

Fánki Donuts Kft. (1046, Budapest, Bucka utca 57.)

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Weboldalon megrendelt terméket a vevő bankkártyával kifizeti vagy készpénzes fizetés esetében a csomag átvételekor, azt készpénzben kifizeti. A megrendeléstől számítva, mi 1 órán belül visszaigazoljuk, s az árú a vevő választásától függően az üzletünkben átvehető, vagy igény esetén, azt számára házhoz szállítjuk.

4.2. Szolgáltató hétfőtől péntekig, megrendelést reggel 10 és délután 14 óra között fogad, egy órán belül visszaigazolja a rendelést, s 2 órán belül kiszállítja. Szombat hasonló kondiciókkal, 10-től délután 13-ig fogadunk aznapra megrendelést.

4.3. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan, csomagolásban szállítja ki a megrendelésben szereplő címre. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

5. PANASZKEZELÉS

5.1. Az Ügyfél a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: levelezési cím: 1046-Budapest, Bucka utca 57. , vagy Email: info##kukac##fankidonuts.com, vagy a telefonszám: +36 (30)485 6839, vagy a telephelyen, 1133-Budapest, Pannónia utca 91. alatt, hétfőtől péntekig, 9 és 17, szombatonként 9 és 14 óra között érhető el a Szolgáltató.

5.2. A telefonon tett panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos kérdések és panaszok, a számlavezető bank hatáskörébe tartoznak, így kérjük, hogy ezen kérdéseivel a számlavezető bankjához forduljon.

5.3. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

5.4.

  Felügyeleti szervek:

  • Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály - 1051 Budapest, Sas u. 19.
  • Budapesti Békéltető Testület - 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

 

EGYEBEK

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket.